Ochrana osobných údajov

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje rámec pre pochopenie osobných údajov, ktoré zhromažďuje kontrolór údajov (ako je definované nižšie), ako to vyžaduje zákon, vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“). Osobné údaje budú kontrolované a spracúvané Prevádzkovateľom údajov v súlade s podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Grain Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 35872705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30365/B.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na (1) osoby, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania a príjemcom našich služieb, (2) našich dočasne pridelených zamestnancov, ktorých dočasne prideľujeme na výkon práce k iným užívateľským zamestnávateľom (klientom) a dodávateľov (fyzické osoby), ktorých využívame k plneniu zadávaných zákaziek pre našich klientov, (3) používateľov  webovej stránky www.grain.sk, (4) zástupcov našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, (5) osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám a (6) osoby, ktoré nám odporúčajú osoby, potenciálnych kandidátov, ktorí majú záujem o sprostredkovanie zamestnania.

Oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje typy osobných údajov alebo osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako používame informácie, ako spracúvame a ochraňujeme zhromaždené informácie, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, komu ich prenášame a práva, ktoré môžu jednotlivci vykonávať v súvislosti s používaním ich osobných údajov. Opisuje tiež aj to, ako sa môžete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov v spoločnosti Grain Slovakia s.r.o. a uplatňovať vaše práva.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

V závislosti od povahy vzťahu s vami sme oprávnení zhromažďovať vybrané osobné údaje, týkajúce sa:

 • kontaktných informácií (ako napr. meno, poštová adresa, emailový a telefonický kontakt);
 • ďalších informácií, ktoré nám môžete poskytnúť, napr. pri prieskumoch alebo prostredníctvom ikony „Kontaktujte nás“ na našich stránkach.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, reagujete na pracovnú ponuku alebo sa iným spôsobom uchádzate o nejakú pracovnú pozíciu, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania;
 • úroveň ovládania cudzích jazykov a iné schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou;
 • rodné číslo;
 • dátum narodenia;
 • pohlavie;
 • informácie o bankovom účte;
 • občianstvo a status pracovného povolenia;
 • informácie týkajúce sa daní;
 • informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie);
 • informácie obsiahnuté vo vašom životopise či motivačnom liste
 • informácie, ktoré poskytnete ohľadom vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu;
 • informácie týkajúce sa vášho zamestnania v našej spoločnosti alebo u nášho klienta;

Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete o ďalších osobách, ako napríklad informácie týkajúce sa kontaktov v prípade naliehavých situácii.

 

Ako využívame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje k nasledujúcim účelom:

 1. sprostredkovanie zamestnania a poskytovania riešení týkajúcich sa pracovnej sily a zapájania ľudí do práce;
 2. spracovanie platieb;
 3. riadenie našich vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi;
 4. zasielanie propagačných materiálov, upozornení týkajúcich sa dostupných pracovných pozícií a iných oznámení v súlade s Oznámením o Cookie a reklame Prevádzkovateľa o dátových súboroch cookie a reklame
 5. informovanie o špeciálnych akciách, programoch, ponukách a poskytovanie účasti na nich;
 6. odpovedanie na otázky a žiadosti
 7. prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja, zdokonaľovania, analýzy a zlepšovania našich služieb, riadenia našej komunikácie, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovných, audítorských a iných interných funkcií);
 8. ochranu, identifikáciu a snahu predchádzať podvodom a inej nezákonnej činnosti;

Všetky spracovateľské aktivity budú vykonané na základe odpovedajúceho právneho dôvodu, ktorý zahŕňa:

 1. váš súhlas alebo explicitný súhlas dotknutej osoby, ak to vyžadujú platné právne predpisy (napr. spracovanie vašich osobných údajov pre kontinuálne sprostredkovanie zamestnaní);
 2. zabezpečenie, že splníme povinnosti, ktoré nám určujú právne predpisy. V týchto prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov požiadavkou právnych predpisov a existuje povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť.
 3. zabezpečenie, že splníme povinnosti zo zmluvy, ktorú máme s vami uzavretú, alebo aby sme vykonali opatrenia, ktoré sú potrebné pred uzatvorením zmluvy. V týchto prípadoch je poskytnutie vašich osobných údajov nevyhnutnou požiadavkou zmluvy.
 4. nevyhnutnosť pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Ak ste uchádzačom o prácu a uchádzate sa o pozíciu, používame vaše osobné údaje ako sú vyššie opísané pre nasledujúce účely:

 1. zaistiť vám pracovné príležitosti a prácu;
 2. poskytnúť vám služby v oblasti ľudských zdrojov;
 3. poskytnúť ďalšie služby, ako sú školenia, kariérne poradenstvo a služby na zmenu povolania;
 4. posúdiť vašu vhodnosť ako kandidáta na prácu a posúdiť vašu kvalifikáciu pre danú pozíciu;
 5. a vykonávať analýzy údajov

Ak tieto informácie budeme chcieť využiť inými spôsobmi, budeme vás o tom vopred informovať.

 

Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ môže spracúvať vaše osobné údaje k určitému oprávnenému obchodnému účelu, ktorým môže byť:

 • zlepšenie našich služieb a komunikácie v prospech našich klientov, uchádzačov o zamestnanie a dočasne pridelených zamestnancov;
 • identifikovanie podvodu a jeho zamedzenie;
 • lepšie pochopenie spôsobu, akým ľudia komunikujú s našimi webovými stránkami;
 • zasielanie komunikačných správ a oznámení, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
 • vykonávanie našich práv voči vám či našim klientom a obchodným partnerom;
 • splnenie zmluvných povinností voči našim klientom či obchodným partnerom.

Vždy, keď spracúvame údaje na tieto účely, zabezpečíme, aby sme vaše práva dodržiavali a zohľadňovali. Máte právo vzniesť námietky voči takémuto spracúvaniu. Ak si toto právo želáte uplatniť, kontaktujte nás e-mailom na adrese office@grain.sk alebo na telefónnom čísle +421 903 969 545.

 

Ako spracúvame a ochraňujeme osobné údaje

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame na účely definované v tomto oznámení a na časové obdobie, ktoré je potrebné len na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne zákony môžu tiež vyžadovať povinnosti, aby sme uchovávali rôzne údaje na rôzne časové obdobia.

Dodržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Aby sme zabezpečili primeranú bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, uplatňujeme nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 • mechanické zabezpečovacie systémy;
 • technické zabezpečovacie systémy;
 • fyzická bezpečnosť prostredia;
 • šifrovanie údajov v tranzite;
 • ochrana pred prístupom nepovolaných osôb;
 • protipožiarna ochrana
 • silné kontroly overovania používateľa;
 • ochrana komunikácie s webovou stránkou;

 

Ako dlho uchovávame zhromažďované osobné údaje

V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú.

Toto špecifické obdobie určíme s prihliadnutím na:

 • nevyhnutnosť uchovávať zhromaždené osobné údaje za účelom ponúknuť a poskytnúť vami požadované služby;
 • s cieľom chrániť zákonnosť spracúvania Prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto účeloch;
 • existenciu špecifických právnych či zmluvných povinností a záväzkov

 

Zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, nezverejňujeme, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo v samostatných oznámeniach poskytnutých v súvislosti s konkrétnymi činnosťami. Vaše osobné údaje taktiež môžeme zdieľať ak ste uchádzač o zamestnanie s klientmi, ktorí môžu mať k dispozícii pracovné príležitosti alebo záujem o umiestnenie našich uchádzačov o prácu, prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako napr. externí poradcovia, prekladatelia, aby sme pre vás našli zamestnanie či vám pomohli zaistiť vstup na pracovný trh; a s ostatnými, s ktorými pracujeme, s právnymi a daňovými poradcami a špecialistami, pokiaľ je to potrebné k plneniu našich právnych povinností.

 

Prenosy osobných údajov do iných krajín

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme prenášať i do krajín odlišných od krajiny, v ktorej boli vaše osobné údaje pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. V prípade prenosu vašich osobných údajov do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, a takéto prenosy budú v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vaše práva a možnosti ako dotknutej osoby

Ak to umožňuje príslušné právo, dotknutá osoba môže podľa článkov 15 až 22 GDPR uplatňovať tieto špecifické práva:

 1. Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na prístup k svojím osobným údajom s cieľom overiť, či sú jej osobné údaje spracované v súlade so zákonom.
 2. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa o nej vedú s cieľom chrániť presnosť takýchto informácií a prispôsobiť ich spracovaniu údajov.
 3. Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo požiadať, aby správca údajov o nej vymazal informácie a aby tieto údaje už viac nespracoval.
 4. Právo na obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo požadovať, aby kontrolór údajov spracoval jeho/jej údaje v obmedzenej miere.
 5. Právo na prenos údajov: Dotknutá osoba má právo požadovať prenosnosť údajov, čo znamená, že dotknutá osoba môže prijať pôvodne poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom formáte
 6. Právo na námietku: Dotknutá osoba, ktorá poskytne kontrolórovi údajov osobné údaje, má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov z viacerých dôvodov uvedených v GDPR bez toho, aby musela svoje rozhodnutie zdôvodniť.
 7. Právo nepodliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu: Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému iba na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto profilovanie vytvára právny účinok týkajúci sa dotknutej osoby alebo ho/ju podobne významne ovplyvňuje.
 8. Právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje nariadenie GDPR.

Vždy, keď je spracúvanie založené na súhlase, ako je to v článku 7 nariadenia GDPR, dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Pokiaľ potrebujete viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese office@grain.sk alebo na telefónnom čísle +421 903 969 545.

 

Aktualizácie nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môže byť aktualizované tak, aby odrážalo zmeny v ochrane osobných údajov a právnych predpisov. Na významné zmeny vás upozorníme uverejnením výrazného oznámenia na našej internetovej stránke.

 

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať svoje práva, kontaktujte nás e-mailom na adrese office@grain.sk alebo na telefónnom čísle +421 903 969 545.