Späť na ponuky

Data Driven Product Growth and Innovation Manager

Hľadáme vysoko kvalifikovaného a motivovaného Data-driven Product Growth and Innovation Manager-a, ktorý by sa pripojil do nášho tímu. Na danej pozícii budete zodpovedný za riadenie vývoja produktov založených na BigData analýze so zameraním na audience targeting, možnosti monetizácie a inovácie. Vaša úloha bude rozhodujúca pri formovaní dátovej stratégie spoločnosti, optimalizácii User Experience a maximalizácii výnosov. Ako ideálny kandidát by Vašimi silnými stránkami mali byť: dôraz a zameranie na produkt, porozumenie hĺbkovej analýzy užívateľov, skúsenosti s agilnými metódami vývoja a skutočný záujem o nové trendy ako AI, machine learning, analýza používateľov a vizualizácia dát.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
Product Management
Mzda
od 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kľúčové zodpovednosti:

  • Produktová stratégia: Vytvorenie a implementácia komplexnej stratégie a jednotlivých dátových produktov v súlade s celkovými obchodnými cieľmi so zameraním na  optimalizáciu možností cielenia na publikum a možnosti monetizácie s využitím aktuálnych trendov.
  • Analýza užívateľov: Využitie odborných znalostí v oblasti identifikácie a pochopenia správania cieleného publika, preferencií a potrieb používateľov. Využitie štatistík na podporu rozhodovania o produktoch a zlepšenie User Experience.
  • Agilný vývoj: Spolupráca s cross-function tímami v súlade s metódami agilného vývoja produktov. Definícia jasných požiadaviek na produkt, jeho funkčnosť a dodanie v stanovených termínoch.
  • Analýza údajov: Hĺbková analýza a interpretácia BigData s cieľom identifikovať trendy, vzory a modely. Využitie získaných údajov na podporu rozhodovania, meranie výkonnosti produktov a identifikáciu príležitostí na optimalizáciu.
  • Monetizácia: Úzka spolupráca s obchodnými a predajnými tímami na vývoji a implementácii stratégií na monetizáciu publika. Identifikácia príležitostí na využitie dátových zdrojov a optimalizáciu zdrojov príjmu.
  • Vznikajúce trendy: Prehľad o najnovších trendoch v oblasti BigData, AI, machine learning, analýzy používateľov a vizualizácie údajov. Prieskum a hodnotenie nových technológií a nástrojov, ktoré môžu zlepšiť dátové produkty a stratégie.
  • Spolupráca: Podpora silných interných vzťahov vrátane vrcholového manažmentu, produktových tímov, dátových analytikov a vývojárov. Zabezpečenie podpory cross-function spolupráce.
  • Vizualizácia údajov: Spolupráca s dizajnérmi a odborníkmi na vizualizáciu údajov na vývoji presvedčivých a intuitívnych výstupov, ktoré efektívne komunikujú komplexné informácie zainteresovaným stranám.

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Preukázaná prax (5 rokov) ako produktový manažér alebo podobná rola, najlepšie vo vydavateľskej alebo mediálnej organizácii.
Silné zameranie na produktové vedenie s preukázateľným uvedením produktov na trh
Znalosť hĺbkovej analýzy publika, jeho segmentácie a stratégií cielenia.
Znalosť agilných vývojových metód a práca s cross-function tímami.
Solídne znalosti vývoja a analýzy BigData, vrátane dátového modelovania, SQL a nástrojov na vizualizáciu dát.
Prehľad v oblasti umelej inteligencie, machine learning a analýzy užívateľov a ich využitie pri zlepšovaní produktov.
Vynikajúce komunikačné schopnosti so schopnosťou efektívne sprostredkovať komplexné informácie technickým aj netechnickým zainteresovaným stranám.
Silné analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémy so zmyslom pre detail.
Proaktívny a motivovaný prístup so schopnosťou vyniknúť v rýchlom a dynamickom prostredí.

O spoločnosti

Klient je najväčší mediálny dom na Slovensku. Do ich portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant